دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پایان نامه دانشجویان دکترا (ph.D)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۵ | 
ردی‍ف‌ پ‍دی‍د آورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ استاد راهنما استاد مشاور س‍ال‌
۱ ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ک‍ارام‍دی‌ ف‍ن‍ی‌ ن‍ظام‌ س‍لام‍ت‌ در دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍رون‍داد ه‍ای‌ س‍لام‍ت‌ در م‍ن‍اطق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ای‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۷ دکتر متولیان دکتر فرزادفر
دکتر محمد
دکتر مجدزاده
۱۳۹۲-۹۳
2 بهمن چراغیان مدلسازی مولفه های اجتماعی بیماری های قلبی و عروقی و تدوین نشانگرهای ترکیبی اقتصادی اجتماعی در شهر تهران دکتر اسدی لاری دکتر محمد
دکتر نجات
دکتر منصورنیا
1393
۲ طه‍ران‍ی‌ ب‍ن‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، آرش‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍روز درگ‍ی‍ری‌ ارگ‍ان‌ ه‍ای‌ م‍اژور در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ب‍ه‍ج‍ت‌: م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍وه‍ورت‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,Study on influencing factors of major organ involvement in Behecet disease: a historical cohort study دکتر سلیمانی دودران دکتر فائزی
دکتر گوهری
۱۳۹۴-۹۵

 
 

دفعات مشاهده: 939 بار   |   دفعات چاپ: 109 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر