دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پایان نامه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۵ | 
ردی‍ف‌ پ‍دی‍د آورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌
 
استاد راهنما استاد مشاور س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌
۱ رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌ اع‍ت‍ب‍ار س‍ن‍ج‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ س‍ن‍ج‍ش‌ رف‍ت‍ار ران‍ن‍دگ‍ی‌ م‍وت‍ور س‍واران‌(MRBO) دکتر متولیان دکتر اسدی لاری
 
دکتر سلیمانی دودران
۱۳۸۸-۸۹
۲ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ص‍اری‌، رم‍ض‍ان‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ در درم‍ان‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌(Current-Palliative) در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ م‍ری‌ و م‍ع‍ده‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌۱۳۸۹-۹۰ دکتر اسدی لاری دکتر متولیان
دکتر سلیمانی دودران
۱۳۸۹-۹۰
۳ م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍ج‍دد ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد در م‍ع‍ت‍ادان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ت‍رک‌ اع‍ت‍ی‍اد ت‍ول‍د دوب‍اره‌ و راه‍ی‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ ن‍ور ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۸-۸۹ دکتر ریماز دکتر سلیمانی دودران
دکتر ناصحی
۱۳۸۹-۹۰
۴ اش‍رف‍ی‌،
ال‍ه‍ام‌
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ آن‌ و ارت‍ب‍اط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ آن‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ دکتر اسدی لاری دکتر متولیان
دکتر میرطاهر موسوی
 
۱۳۸۸-۸۹
۵ ش‍ی‍واپ‍ور، زه‍را ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ روان‍ی‌ ح‍وادث‌ ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ب‍روز آن‌،س‍ه‌ م‍اه‌ پ‍س‌ از ح‍ادث‍ه‌ ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ رس‍ول‌ (ص‌) و ش‍ه‍دای‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ی‍ر در س‍ال‌۱۳۸۸ دکتر متولیان دکتر سلیمانی دودران
دکتر بولهری
۱۳۸۸-۸۹
۶ ص‍ف‍ری‌ ف‍رام‍ان‍ی‌، روی‍ا ن‍اب‍راب‍ری‌ در رخ‍داد ح‍وادث‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍دی‌ در خ‍ان‍واره‍ای‌ س‍اک‍ن‌ م‍ن‍اطق‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و دو گ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۷ دکتر متولیان دکتر اسدی لاری
دکتر گوهری
۱۳۸۹-۹۰
۷ آری‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ق‍ا در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ ک‍ول‍ورک‍ت‍ال‌ در اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
 
دکتر سلیمانی دودران دکتر اسدی لاری
دکتر اعرابی
۱۳۸۹-۹۰
۸ ک‍س‍ان‍ی‌، ع‍زی‍ز ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ی‍ری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در س‍اک‍ن‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌,Path analysis of social capital in tehran city residents دکتر اسدی لاری دکتر میرطاهر موسوی
دکتر گوهری
۱۳۹۰
۹ ع‍ب‍اس‌ ت‍ب‍ار، ه‍دای‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ اک‍ول‍وژی‍ک‌ ده‌ س‍رطان‌ ش‍ای‍ع‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ج‍ن‍س‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ارت‍ب‍اط آن‍ه‍ا ب‍ا ع‍وام‍ل‌ خ‍طر ش‍ای‍ع‌ از س‍ال‌۸۰-۸۵ دکتر سلیمانی دودران دکتر اسدی لاری
دکتر ناصحی
۱۳۸۹
۱۰ ش‍ج‍اع‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۹ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۹ ,Study on determinants of social capital in elder residents of district 9 of tehran in 2011 دکتر ریماز دکتر اسدی لاری
دکتر گوهری
۱۳۹۰
۱۱ اح‍م‍دی‌، گ‍لاوی‍ژ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍روز، ع‍ود، ب‍ق‍ای‌ س‍رطان‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ از س‍ال‌۱۳۷۹-۱۳۸۸ ,Investigating incidence, recurrence, survival of skin cacer and the factors influencing it in kordestan during 2000-2009 دکتر سلیمانی دودران   ۱۳۹۰
۱۲ آی‍رم‍ل‍وی‌، پ‍روی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ق‍ا و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ق‍ا در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ل‍وس‍م‍ی‌ م‍ی‍ل‍وئ‍ی‍د و ل‍ن‍ف‍وب‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ ح‍اد ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍روزگ‍ر و رس‍ول‌ اک‍رم‌ (ص‌) در ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ه‍ای‌ ۱۳۸۰-۸۹                                         -۱۳۸۰,(Survival analysis and prognostic factors in patients with acute myeloid leukemia (AML) and acute lymphoblastic leukemia (ALL) in selected referral referral hospitals of tehran-iran (2001-2011 دکتر اسدی لاری
 
دکتر برادران
 
دکتر صراف زادگان
۱۳۹۰
۱۳ ص‍اح‍ب‍ی‌، روی‍ا ب‍ررس‍ی‌ رون‍د م‍ص‍رف‌ س‍ی‍گ‍ار، ال‍ک‍ل‌ و م‍واد اع‍ت‍ی‍ادآور غ‍ی‍رق‍ان‍ون‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ از س‍ال‌ ۱۳۸۵ ت‍ا ۱۳۸۸ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ن‌، ه‍م‍گ‍روه‌ ت‍ول‍د و دوره‌ زم‍ان‍ی‌,Age, period and cohort effects on cigarette smoking, alcohol and drug use among students in tehran university of medical sciences from 1385 to 1388 دکتر متولیان
دکتر رحیمی
دکتر یونسیان ۱۳۹۰
۱۴ روح‍ان‍ی‌ رص‍اف‌، م‍رض‍ی‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ س‍اک‍ن‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ۸۷ و ب‍روز س‍رطان‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ۲۴ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌۸۵-۸۷ دکتر اسدی لاری
 
دکتر سلیمانی دودران
 
دکتر جزایری
 
۱۳۹۱
۱۵ ول‍ی‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ اک‍ول‍وژی‍ک‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ب‍روز س‍ل‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍س‍ل‍ول‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر واگ‍ی‍ر در ای‍ران‌ از س‍ال‌۸۸-۸۴ ,Ecological study of incidence rate and treatment outcome of tuberculosis patients and their correlation with risk factors some of Noncommunicable diseases in iran 1384-1388 دکتر ناصحی دکتر سلیمانی دودران
 
دکتر کوهپایه زاده
۱۳۹۰
۱۶ درگ‍اه‍ی‌، ق‍ادر ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍ا و ال‍گ‍وه‍ای‌ ع‍ل‍ل‌ م‍رگ‌ و م‍ی‍ر و رون‍د ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ آن‌ در ت‍ه‍ران‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ه‍ای‌۱۳۸۴-۸۸ دکتر اسدی لاری
 
دکتر متولیان
دکتر خسروی
۱۳۹۱
۱۷ ول‍ی‌ پ‍ور، م‍ه‍رداد ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ک‍ن‍ت‍رل‌ ق‍ن‍د خ‍ون‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ دو در ن‍واح‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ و روس‍ت‍ای‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌۱۳۸۹-۹۰ دکتر اسدی لاری
 
دکتر متولیان
دکتر برادران
 
۱۳۹۱
۱۸ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ک‍لان‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍ل‍ا ب‍ه‌ HIV/AIDS در ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۱ دکتر ریماز دکتر عباسیان
دکتر اصغری جعفرآبادی
۱۳۹۱-۹۲
۱۹ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌، ن‍ی‍ره‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ه‌ روش‌ پ‍رس‍ش‍گ‍ری‌: پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ خ‍ود ای‍ف‍ا ب‍ا ک‍م‍ک‌ رای‍ان‍ه‌ خ‍ود ای‍ف‍ا ب‍ا روش‌ ک‍اغ‍ذی‌ و چ‍ه‍ره‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ در پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ خ‍ان‍وار م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍در دکتر متولیان
 
دکتر محمد
 
۱۳۹۱-۹۲
۲۰ وص‍ال‍ی‌ آذر ش‍رب‍ی‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍را ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ب‍روز ب‍ی‍م‍اری‌ س‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ص‍ی‍د-ب‍از ص‍ی‍د در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رج‌ در ش‍ش‌ م‍اه‌ ن‍خ‍س‍ت‌ س‍ال‌۱۳۹۰ دکتر ناصحی دکتر مجدزاده
دکتر حسینی
۱۳۹۱-۹۲
۲۱ ف‍لاح‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آدن‍وم‌ ه‍ی‍پ‍وف‍ی‍ز م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ه‍ی‍پ‍وف‍ی‍ز ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۰ دکتر اسدی لاری
 
دکتر سلیمانی دودران ۱۳۹۱
۲۲ م‍ظف‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ م‍ح‍وری‍ک‌، ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، خ‍ش‍م‌، ت‍ک‍ان‍ش‍گ‍ری‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا اق‍دام‌ ب‍ه‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌ در س‍ال‌۱۳۹۰ دکتر متولیان
 
دکتر ملکوتی ۱۳۹۲
۲۳ دس‍ت‍ور پ‍ور، م‍ری‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ول‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ام‌ اس‌ دکتر ریماز دکتر محمد
دکتر مجدزاده
 
 
۱۳۹۰-۹۱
۲۴ غ‍ری‍ب‌ ن‍واز، ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ رف‍ت‍ار ران‍ن‍دگ‍ی‌ م‍وت‍ورس‍ی‍ک‍ل‍ت‌ س‍واران‌ و رخ‍داد ح‍وادث‌ ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌ در م‍وت‍ورس‍واران‌ ع‍ادی‌ و م‍وت‍ورس‍واران‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ت‍ادون‌ و م‍ت‌ آم‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ دکتر متولیان دکتر اسدی لاری ۱۳۹۲-۹۳
25 محمدیان هفشنجانی، عبدا... بررسی میزان بقا 28 روزه بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد در سالهای 86-79   در شهر اصفهان دکتر اسدی لاری دکتر برادران
دکتر صراف زادگان
1391-92
26 مرادی،
یوسف
بررسی ارتباط مولفه های سرمایه اجتماعی با عوارض قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در استان تهران دکتر ناصحی دکتر اسدی لاری
دکتر برادران
1394

دفعات مشاهده: 1115 بار   |   دفعات چاپ: 125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر